ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oct-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oct, *oct*, -oct-

oct- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct
煮出す[にだす, nidasu] (v5s,vt) to extract essence by boiling; to extract flavor; to decoct

oct- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: concoct ; prepare FR: préparer
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up FR:
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
ยกเมฆ[v.] (yokmēk) EN: trump up ; lie ; fib ; fabricate ; invent ; think up ; concoct FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oct-
Back to top