ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtrude on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtrude on*, -obtrude on-

obtrude on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtrude on (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on
obtrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into
obtrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtrude on
Back to top