ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstructedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstructedly*, -obstructedly-

obstructedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstructedly
Back to top