ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observability*, -observability-

observability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observability (n.) ความสามารถที่จะมองเห็นได้ See also: ทัศนวิสัย, ความชัดเจน (อากาศ) Syn. perceptibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observability
Back to top