ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

object to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *object to*, -object to-

object to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
object to (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. demur at, protest against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด
If your nephew does not object to my connections, they can be nothing to you.ถ้าหลานของคุณไม่ได้สนใจวงศ์วานของฉัน พวกเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อคุณ
Mr. Levine, would you object to a breathalyzer?เอาล่ะคุณเลวิน ช่วยลงมาตรวจแอลกอฮอล์ด้วยได้มั้ย?
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ...
It's me because begging for me, she became the object to be abused.เพราะเธอขอร้องแทนฉัน เธอเลยกลายเป็นเหยื่อของการแกล้งแทน
I will not object to it. No matter how bad (Joon-Ha), he is still better than the previous guy (Moo-Ryong).ชั้นจะไม่คัดค้านหรอกนะ ยังไงเค้า(จุนฮา) ก็ยังดีกว่าผู้ชายคนก่อน (มูรยอง)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ
But Susan didn't object to this. It means...แต่ซูซานไม่คัดค้านเรื่องนี้ มันหมายถึง...
Hope I'm not too late to object to this union.คงไม่สายไปที่จะมาพังงานแต่ง
I object to your tone.ผมสังเกตุน้ำเสียงคุณได้
"If you object to steaming a live lobster," yes,"ถ้าคุณต้องการจะนึ่งกุ้งมังกร" ใช่
Ms. Hewes is concerned the defense may object to some of our key evidence.คุณฮิวส์ห่วงว่าจำเลยจะปฏิเสธหลักฐานสำคัญของเรา

object to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, 玩器] elegant plaything; object to appreciate

object to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined

object to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยของ[v. exp.] (plǿikhøng) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ; FR:
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish FR: protester ; objecter ; réagir
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า object to
Back to top