ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

o'clock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *o'clock*, -o'clock-

o'clock ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา,ตามนาฬิกา,..โมง...,.นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว,ฉับพลัน,ยินดียิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At 6 o'clock sharp6 โมงตรง
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
Would you like to go at about 8 o'clock?คุณอยากไปดูตอน 8 โมงไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น?
At three o'clock or so, and he was captured by two detectives in the hallway of his house.00 หรือดังนั้น และเขาก็ถูกจับโดยสองนักสืบในห้องโถงของบ้านของเขา
She said she went to bed about eleven o'clock that night.She said she went to bed about eleven o'clock that night.
I was saying seven o'clock would be a reasonable time...I was saying seven o'clock would be a reasonable time...
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
At 10 o'clock tomorrow morning, you're going up in front of that judge.ที่พรุ่งนี้เช้า 10: 00น คุณกำลังจะขึ้นในด้านหน้าของผู้พิพากษา
It's past one o'clock in the morning, Dorothy.นี่มันเลยตีหนึงไปแล้วนะดอโรธี
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
Two o'clock would be a good time. Here is the key in case he's asleep.บ่ายสองโมงกำลังดีนะคะ นี่ค่ะลูกกุญแจบ้าน เผื่อเขาหลับ
I didn't even realize how late it was till I noticed the five o'clock shadow on her head.ฉันไม่รู้ว่ามันดึกแค่ไหน จนเหลือบไปเห็น เงานาฬิกาบนหัวของเขา
So don't forget. Eight o'clock at 45 Dunston Street.งั้นอย่าลืมนะ สองทุ่มที่เลขที่ 45 ถนนดันสตัน
Mary, can we move the Japanese ambassador to four o'clock tomorrow?แมรี่ ช่วยเลื่อนนัดท่านทูตญี่ปุ่น ไปเป็นพรุ่งนี้ตอนสี่โมงได้มั้ย

o'clock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
[shí, ㄕˊ, 时 / 時] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi

o'clock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock
丑の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight
寅の刻[とらのこく, toranokoku] (n) around four o'clock in the morning
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ...
無精ひげ;無精髭;不精髭;不精ひげ[ぶしょうひげ, bushouhige] (n) stubble; unshaven face; beard one has because one is too lazy to shave; 5-o'clock shadow
白粉花[おしろいばな, oshiroibana] (n) marvel-of-Peru; four-o'clock; Mirabilis jalapa

o'clock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง ; บ่ายสอง[n. exp.] (bāi søng mō) EN: two o'clock in the afternoon ; two p.m. ; 2 p.m. ; 2:00 p.m. ; 14:00 h FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chā) EN: eleven o'clock in the morning ; 11:00 a.m. FR: onze heures du matin
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) EN: five o'clock in the evening ; 5:00 p.m. FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
หกโมงเช้า[n. exp.] (hok mōng ch) EN: six o'clock FR: six heures (du matin)
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng ye) EN: six o'clock in the evening ; 6:00 p.m. FR: dix-huit heures ; six heures du soir
หลังจาก 6 โมงเย็นไปแล้ว[xp] (langjāk hok) EN: after 6 o'clock FR: après 6 heures (du soir) ; au-delà de 6 heures (du soir)
โมง[n.] (mōng) EN: hour ; o'clock FR: heure [f]
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: ... o'clock FR: ... heure(s) précise(s)
น้องเพล[n.] (nøngphēn) EN: between 10 and 11 o'clock FR: entre 10 et 11 heures du matin
ระหว่างห้าถึงหกโมง[xp] (rawāng hā t) EN: between five and six o'clock FR: entre cinq et six heures
สามโมงเช้า[xp] (sām mōng ch) EN: 9 o'clock in the morning ; 9:00 a.m. FR: neuf heures du matin
ทุ่ม[n.] (... thum) EN: o'clock (counting from 7 p.m.) FR: heure (de 19 à 23 h) [f]
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning ) FR: ... heure(s) du matin
ตีหก[loc.] (tī hok) EN: six o'clock in the morning FR: six heures (du matin)
ตีเจ็ด[loc.] (tī jet) EN: one o'clock in the morning FR:
ตีหนึ่ง[loc.] (tī neung) EN: one o'clock in the morning FR: une heure (du matin)
ตีแปด[loc.] (tī paēt) EN: two o'clock in the morning FR: deux heures (du matin)
ตีสาม[loc.] (tī sām) EN: three o'clock in the morning FR: trois heures (du matin)
ตีสี่[loc.] (tī sī) EN: four o'clock in the morning FR: quatre heures (du matin)
ตีสอง[loc.] (tī søng) EN: two o'clock in the morning FR: deux heures (du matin)
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teū) EN: purslane ; pussley ; rose mose ; sun plant ; eleven-o'clock FR:

o'clock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า o'clock
Back to top