ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

note paper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *note paper*, -note paper-

note paper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
note paper (n.) กระดาษจดบันทึก

note paper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า note paper
Back to top