ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noncommissioned officer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noncommissioned officer*, -noncommissioned officer-

noncommissioned officer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noncommissioned officer (n.) นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noncommissioned officerนายทหารชั้นประทวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You noncommissioned officers,พวก คุณ.. คือนายทหารชั้นประทวน

noncommissioned officer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence)
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noncommissioned officer
Back to top