ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noble-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noble-minded*, -noble-minded-

noble-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noble-minded (adj.) ที่มีหลักการ See also: มีจรรยา, มีศีลธรรม

noble-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจสูง[adj.] (jaisūng) EN: high-minded ; noble-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noble-minded
Back to top