ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negotiate for mutual understanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negotiate for mutual understanding*, -negotiate for mutual understanding-

negotiate for mutual understanding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negotiate for mutual understanding
Back to top