ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nearly die

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nearly die*, -nearly die-