ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nearly die

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nearly die*, -nearly die-

nearly die ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย
เจียนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. ใกล้ตาย
ใกล้ตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย

nearly die ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
ใจหายวาบ[X] (jai hāi wāp) EN: my heart sank ; I nearly died FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nearly die
Back to top