ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nature reserve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nature reserve*, -nature reserve-

nature reserve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nature reserve (n.) พื้นที่สงวน See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช

nature reserve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 自然保护区 / 自然保護區] nature reserve
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet

nature reserve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (khēt anurak) EN: nature reserve FR: réserve naturelle [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
พื้นที่สงวน[n. exp.] (pheūnthī sa) EN: nature reserve ; conservation area FR:

nature reserve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nature reserve
Back to top