ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move towards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move towards*, -move towards-

move towards ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move towards (phrv.) เคลื่อนไปข้างหน้า
move towards (phrv.) เปลี่ยนความคิดไปในทาง Syn. move away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stay together as we move towards them.เกาะกลุ่มกันเอาไว้ ตอนที่เราไปขึ้นรถ
You make the slightest move towards that phone, I'll kill you.ถ้าคุณเข้าใกล้โทรศัพท์แม้แต่นิดเดียว ผมจะฆ่าคุณ
As you move towards me, you're getting hotter.ยิ่งคุณเข้าใกล้ผม คุณก็จะยิ่งเร่าร้อนมากขึ้น
In conventional travel you move towards the destination.ในการเดินทางธรรมดา คุณไปหาสถานที่
I would move towards more promising opportunities.ข้าจะไปต่อหากว่านั่นมากกว่าการสัญญาเพื่อโอกาสที่ดี

move towards ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 走向] trend; to move towards; to head for; strike (geol.)

move towards ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside

move towards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: move towards ; enter ; find one's way to FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
ไปยัง[v. exp.] (pai yang) EN: move towards ; go towards FR: aller à ; aller vers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move towards
Back to top