ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move slowly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move slowly*, -move slowly-

move slowly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาน (v.) move slowly See also: crawl
คืบ (v.) move slowly See also: inch, creep slowly, crawl slowly
คืบคลาน (v.) move slowly See also: inch, creep slowly, crawl slowly Ops. ถอยห่าง

move slowly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tūn, ㄊㄨㄣ, 啍] move slowly

move slowly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move slowly
Back to top