ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move around*, -move around-

move around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move around (vi.) โคจรเป็นวงกลม Syn. get around, get about

move around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer

move around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth)

move around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุนรอบ[v. exp.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around ; move around FR: tourner autour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move around
Back to top