ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move ahead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move ahead*, -move ahead-

move ahead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move ahead (phrv.) นำหน้า See also: นำไปข้างหน้า Syn. be ahead, draw ahead
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"You're promoted to fleet admiral. Move ahead four spaces.""คุณได้เลื่อนขั้นเป็นพลเรือเอก เดินไปข้างหน้า 4 ช่อง
Bradford and i want the people to know that we are planning on moving forward with our wedding, and i did ask alexis if she would like us to move ahead and told her to flutter her eyelid once for yes... oh.แบรดฟอร์ดและฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่า พวกเรากำลังวางแผนที่จะเร่งพิธีแต่งงานของเราให้เร็วขึ้น และฉันได้ถามอเล็กซิสว่าเธอต้องการให้พวกเราเดินหน้ามั๊ย
Only 12 of you will be chosen to move ahead and train for six long years to become the pinnacle of a warrior.มี 12 คนเท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือก และฝึกอีก 6 ปี เพื่อจะเป็นยอดนักรบ
Vant to move ahead but the boss von't seem to let meWant to move ahead but the boss won't seem to let me
He wants us to move ahead again, doesn't he?เค้าอยากให้เราเดินหน้า อีกแล้วซิ,ใช่ไหม ใช่
I'm recommending we move ahead with her transition to outpatient care next week.ผมแนะนะว่าเราควรจะขยับขึ้นไปสู่ระดับ ผู้ป่วยนอกในสัปดาห์หน้าได้
Move ahead, young woman.เร็วหน่อยสาวน้อย ยังมีอีกหลายคน...
Or how no matter what the weapon or how he eliminated his target, he was always one chess move ahead.และไม่ว่าจะด้วยอาวุธอะไร หรือวิธีใดที่ใช้กับเป้าหมาย เค้าล้ำหน้าศัตรู 1 ขั้นเสมอ
I'm willing to put the past behind us so we can move ahead.ฉันจะ ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง แล้วจะเดินต่อไป
And then we're gonna figure out a way to move ahead--และเราจะหาหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้า
Then we move ahead, as planned.พวกเราจะเดินหน้าต่อ ตามแผน

move ahead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)

move ahead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move ahead
Back to top