ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motor truck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motor truck*, -motor truck-

motor truck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motor truck (n.) รถบรรทุก
English-Thai: HOPE Dictionary
motor truckn. รถยนต์บรรทุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motor truck
Back to top