ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motion to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motion to*, -motion to-

motion to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motion to (idm.) โบกมือให้สัญญาณกับ Syn. signal to
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I'm filing this motion to gain proper access...ผมจึงยื่นเคลื่อนที่นี้ เพื่อเข้าใช้งานที่ถูกต้อง ...
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ
We just have to move quickly to get an emergency stay, and then we'll stick with a motion to reopen, pending his green card application.เราต้องเอาเขาออกมาให้เร็วที่สุด ยื่นขอสำพักแบบฉุกเฉิน, แล้วยื่นเรื่องขอสำพักให้ยาวต่อไป ยื่นเรื่องอีกรอบเพื่อให้ได้บัตรกรีนการ์ด
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ
Our next step is a motion to expedite discovery.ขั้นต่อไปของเราก็คือเร่งการค้นหา
They filed a motion to dismiss, but there's no way that judge Abrams honors it.พวกเขายื่นคำร้องขอจำหน่ายคดี แต่ ไม่มีทางที่ผู้พิพากษาเอบรัมส์จะยอมตามแน่
Skrzynski, I'm granting your motion To limit testimony on the murder chargeส่วนคุณสกินสกี้ศาลรับคำร้องของคุณ...
Let it be known that the motion to stop the the creation of more clone troops has failed.ขอประกาศว่าญัตติที่ให้ระงับ การสร้างทหารโคลน เพิ่มเติมนั้นล้มไปแล้ว
Your honor, I would like to file a motion to have this unverifiable DNA evidence dismissed.ศาลที่เคารพ ฉันอยากที่จะแสดงภาพ เพื่อยืนยันว่าหลักฐานทาง DNA ที่อาจคลาดเคลื่อนได้
They filed a motion to dismiss the case based on our lack of evidence.พวกเขายื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐาน
May I motion to adjourn?อาจจะเลื่อนการเคลื่อนไหว
Motion to dismiss, motion to compel, motion to strike, motion to change venue, and we have another half dozen in the pipeline.คำร้องให้ปลดจากตำแหน่ง คำร้องให้บังคับ คำร้องให้หยุดงานประท้วง คำร้องให้เปลี่ยนที่ และยังมีคำร้องอื่นอีกครึ่งโหลที่กำลังส่งมา

motion to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, 削职为民 / 削職為民] demotion to commoner (成语 saw)
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, 加官进爵 / 加官進爵] promotion to the nobility (成语 saw)
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career

motion to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ญัตติให้เลื่อนการประชุม[xp] (yatti hai l) EN: motion to adjourn a meeting FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motion to
Back to top