ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

most excellent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *most excellent*, -most excellent-

most excellent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal

most excellent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า most excellent
Back to top