ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monoloque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monoloque*, -monoloque-

monoloque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monoloque (n.) การบรรยายที่เคร่งเครียด See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์ Syn. speech, verbalization, address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monoloque
Back to top