ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mock at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mock at*, -mock at-

mock at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mock at (phrv.) ล้อเลียน See also: หัวเราะเยาะ

mock at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mock at
Back to top