ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miss the point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miss the point*, -miss the point-

miss the point ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miss the point (idm.) ไม่เข้าใจประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you really miss the point of what I asked you to do, or can you just not help being a dick?นี้คุณลืมไปแล้วหรือว่าผมให้คุณทำอะไร หรือช่วยหน่อยเถอะ เลิกทำตัวไร้สาระ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miss the point
Back to top