ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscellaneously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscellaneously*, -miscellaneously-

miscellaneously ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ

miscellaneously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจุบกระจิบ[adv.] (krajupkraji) EN: miscellaneously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscellaneously
Back to top