ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mid-atlantic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mid-atlantic*, -mid-atlantic-

mid-Atlantic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mid-Atlantic (n.) ซึ่งอยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก
mid-Atlantic (n.) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ Great Britain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา
Let's begin by re-deploying all mid-Atlantic drone and satellite coverage to the D.C. area.มาเริ่มต้นที่การปล่อย โดรนไปทั่วแอตแลนติกกลาง และดาวเทียม ที่ครอบคลุมพื้นที่ของดีซี
We've got nasty footage coming in from the mid-Atlantic...เราได้รับภาพเคลื่อนไหว.. จากทางแอตแลนติก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mid-atlantic
Back to top