ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mercy killing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mercy killing*, -mercy killing-

mercy killing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercy killing (n.) การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด Syn. euthanasia
English-Thai: HOPE Dictionary
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because when I'm back, I'm mercy killing it.เมื่อข้ากลับมาอีกที เจ้าจะตายอย่างช้าๆและไม่ทรมาน
If you ask me, that car hitting him was a mercy killing.ถ้าเธอถามฉัน ที่เขาโดนรถชนถือเป็นการุณฆาต
You're talking about mercy killing. And her statements can't showคุณกำลังพูดถึงการฆ่าด้วยเมตตา
I have been waiting for four goddamn months for this opportunity! You may call it mercy killing.ฉันรอมากว่าสี่เดือนแล้วที่จะมีโอกาสแบบนี้
Oh, come on. It's what he would want. It's a mercy killing.โอ้ มาเถอะน่า มันคือสิ่งที่เขาต้องการ การฆ่าโดยปราณี
These losses aren't sufficient enough to warrant mercy killings.ความสูญเสียพวกนั้น มันไม่มากพอที่จะทำให้ฆ่าด้วยความเมตตา
This is a mercy killing, Oliver.มันคือการุณยฆาตนะ โอลิเวอร์

mercy killing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)

mercy killing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aktive Sterbehilfe {f}mercy killing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mercy killing
Back to top