ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mensal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mensal*, -mensal-

mensal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mensal (adj.) เป็นรายเดือน See also: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน Syn. menstrual, phasic

mensal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片利共生[へんりきょうせい, henrikyousei] (n,adj-no) commensalism

mensal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาวะอิงอาศัย[n. exp.] (phāwa ing ā) EN: commensalism FR: commensalisme [m]
ภาวะเกื้อกูล [n. exp.] (phāwa keūak) EN: commensalism FR: commensalisme [m]
ภาวะกระทบกระเทือน[n. exp.] (phāwa krath) EN: amensalism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mensal
Back to top