ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meeting place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meeting place*, -meeting place-

meeting place ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meeting place (n.) สถานที่นัดพบ See also: สถานที่ชุมนุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย
Welcome to Roundview College. A meeting place for young people."ยินดีต้อนรับสู่ ราวนด์วิว คอลเลจ ที่พิเศษของเด็กวัยรุ่น"
So this meeting place is not random.ดังนั้นสถานที่พบปะนี้ คงไม่ได้เกิดจากการสุ่ม
So... what are we going to do about a meeting place when my girlfriend gets back?แล้ว... เราจะทำยังไง เรื่องสถานที่นัดพบ ตอนที่เพื่อนฉันกลับมา
Or the meeting place between our terrorist and the munitions expert.หรือจุดนัดพบระหว่างผู้ก่อการร้ายของเรากับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
Sure this is the meeting place?แน่ใจนะว่าที่นี่เป็นที่ที่นัดกันไว้น?
Meioh University Entrance Exam Meeting Place.ซาคากิคุง... ฉันเล่นฟลุตได้
It's still in use as a market, a meeting place.ก็ยังคงอยู่ในการใช้เป็นตลาด สถานที่ประชุม
I hear the gym is a popular meeting place.ฉันเคยได้ยินมาว่าโรงยิมเป็นที่ที่นิยม
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม
We'll find a different meeting place, like the library or bookstore or Starbucks.เราเจอกันที่อื่นก็ได้ เช่นห้องสมุดหรือร้านกาแฟ
If they've got a secret meeting place, she's hidden it well.ถ้าพวกเขามีที่นัดเจอกันลับลับ เธอก็ซ่อนมันไว้อย่างดี

meeting place ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, 会场 / 會場] meeting place; place where people gather

meeting place ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
会場内[かいじょうない, kaijounai] (exp) inside a meeting place
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P)
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray
会所[かいしょ, kaisho] (n) meeting place; club
待ち合わせ場所[まちあわせばしょ, machiawasebasho] (n) meeting place; (P)
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P)
社交場[しゃこうじょう, shakoujou] (n) social meeting place; watering hole
集会所[しゅうかいじょ, shuukaijo] (n) meeting place; assembly hall
集合場所[しゅうごうばしょ, shuugoubasho] (n) meeting place; rendezvous (point); roll-call (assembly) point; appointed (designated) place

meeting place ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]

meeting place ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationszentrum {n}meeting place
Treffpunkt {m}meeting place
Versammlungslokal {n}meeting place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meeting place
Back to top