ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matters of fact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matters of fact*, -matters of fact-

matters of fact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matters of fact (n.) ข้อเท็จจริง

matters of fact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matters of fact
Back to top