ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make wider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make wider*, -make wider-

make wider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขวะ[v.] (khwae) EN: enlarge ; make wider ; widen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make wider
Back to top