ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make sure of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make sure of*, -make sure of-

make sure of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make sure of (idm.) แน่ใจ See also: มั่นใจใน, ตรวจสอบให้แน่ Syn. make certain of, make of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง
That's why we're here, to make sure of that.นั่นเป็นเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่า
Well, we're all here to make sure of that.เรามาที่นี่เพื่อทำให้มั่นใจ
I'd like for you to make sure of that.แค่อยากจะให้คุณรู้เอาไว้เสียด้วย
Yes. I'll make sure of it.ใช่,ฉันจะทำให้แน่ใจว่าเขาโอเค
No more monsters or fear. I'll make sure of it.ไม่มีปีศาจมารังควานอีก ฉันรับประกัน
To make sure of that, I'm going to do what I always do when someone digs up a copy of this tedious book.เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้น ข้าก็จะทำ สิ่งที่มักจะทำบ่อยๆ... ...เมื่อมีใครค้นหนังสืองี่เง่าเล่มนี้เจอ
I'm gonna make sure of it.ฉันมั่นใจว่า มันต้องเป็นอย่างนั้น
Stay strong, for tonight is not your night to die, I will make sure of that.มั่นคงไว้ นี่ไม่ใช่คืนที่พวกท่านจะต้องตาย ข้าจะทำให้ท่านมั่นใจ
It'll be here. I'll make sure of it.มันจะได้แสดงค่ะ ฉันมั่นใจว่าได้
I'll make sure of it.ฉันจะจัดการให้อย่างดี
I'll make sure of that.พ่อจะจัดการเรื่องนั้นเอง

make sure of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
真偽を確かめる[しんぎをたしかめる, shingiwotashikameru] (exp,v1) to make sure of the truth
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P)
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P)
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make sure of
Back to top