ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make into*, -make into-

make into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make into (phrv.) แปรรูปเป็น (วัตถุ) See also: แปรสภาพเป็น, เปลี่ยนรูปเป็น
make into (phrv.) เปลี่ยน (บางสิ่งหรือบางคน) ให้เป็น Syn. change into
make into an American (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. introduce to American
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is then is to put on makeup to make into came out.เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธ—เธณเนƒเธซเน‰เธ„เธดเธ”เธ–เธถเธ‡เธเธฑเธ™
If is you. My see have not need how to make into pretend?เธœเธกเธˆเธฃเธดเธ‡เนƒเธˆเธ™เธฐเน€เธ™เธตเนˆเธข
You have a responsibility-- to mine the diamonds we make into fairy dust.เจ้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ... ต่อเหมืองเพชร ที่เราเอามาทำเป็นละอองเทพ

make into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention

make into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำแผ่น[v. exp.] (tham phaen) EN: make into a sheet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make into
Back to top