ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make friends with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make friends with*, -make friends with-

make friends with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make friends with (idm.) ผูกมิตรกับ See also: เป็นเพื่อนกับ Syn. make of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since you have so much trouble with the band... perhaps you should make friends with them.เพราะคุณสร้างปัญหามากมายให้กับวง บางทีคุณน่าจะไปเป็นเพื่อนกับพวกเค้านะ
IF YOU'RE NOT GONNA HELP ME MAKE FRIENDS WITH THESE GUYS?แล้วไม่ช่วยทำให้หนูเป็นเพื่อนกับพวกนั้นน่ะ?
I think we'll make friends with your van.ผมคิดว่าเราหาเพื่อนกับรถของคุณ
You should go make friends with him,รีบแวะไป เป็นเพื่อนกับเขาเลยนะ
Nope. I don't make friends with these nuts.ไม่ ฉันไม่อยากรู้จักคนบ้าแบบนี้หรอก
It must be hard to make friends with this kind of hate on your chest.มันคงจะเป็นเรื่องที่ยากในการหาเพื่อนฝูง ที่ยอมโยนเงินก้อนใหญ่ใส่หน้านาย
And make friends with them. "แล้วก็ตีซี้กับพวกนั้นซะ"
Don't wanna make friends with no one, because if you do, you make an enemy somewhere else.เป็นเพื่อนกับใครก็ไม่ได้ เพราะแกจะเป็นศัตรูกับอีกพวกทันที
Could you make friends with them? Definitely not! Why not?ปิศาจที่ไม่ทำร้ายผู้คนก็มีไม่ใช่หรอ?
Not how to make friends with them.- ไม่ได้แน่นอน! ทำไมถึงไม่ได้
There's a kid that's being mean to him at school, and Jack's solution is to invite him over and make friends with him.มีเด็กบางคนแกล้งเขาที่โรงเรียน และแจ็คแก้ปัญหาด้วนการชวนเขา มาเป็นเพื่อนกัน
But, no, you had to make friends with me, get me addicted to fags, this smoking spot.แต่ไม่ เธออยากเป็นเพื่อนกับผม ทำให้ผมติดการเป็นขี้ข้า เหมือนกับการดูดบุหรี่นี่

make friends with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)

make friends with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make friends with
Back to top