ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make clear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make clear*, -make clear-

make clear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make clear (phrv.) อธิบายชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I simply make clear he can.ฉันบอกเขาว่า ให้ตายก็ต้องเสร็จ
Now he's put obstacles in your path, and like all this debris after the storm, it's up to you to make clear that path again.ขณะนี้พระองค์นำอุปสรรค มากั้นขวางหนทางของลูก และก็เหมือนกับเศษซากพวกนี้ ที่มาหลังจากพายุ ขึ้นอยู่กับลูกที่จะทำให้หนทางนั้น ไร้อุปสรรคกีดขวางอีกครั้ง
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
If we don't make clearheaded decisions right now,ถ้าเราไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่ตอนนี้

make clear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 明确 / 明確] clear-cut; definite; make clear; clear
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, 交代] hand over; explain; make clear
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

make clear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
説き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to solve; to make clear
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain

make clear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้ชัด[v. exp.] (chī chat) EN: make clear FR:
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
จงอร[v.] (jong-øn) EN: point out ; point to ; point to make clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make clear
Back to top