ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make certain of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make certain of*, -make certain of-

make certain of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make certain of (idm.) มั่นใจในความจริงของ Syn. make of, make sure of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there's only one way to make certain of that.ดีล่ะ มีทางเดียวที่ฉันแน่ใจ คือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make certain of
Back to top