ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make certain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make certain*, -make certain-

make certain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make certain (phrv.) ทำให้มั่นใจ See also: แน่นอน, ย้ำให้แน่ Syn. make sure
make certain of (idm.) มั่นใจในความจริงของ Syn. make of, make sure of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shall take charge of all formalities as mem is obvious choice to make certain guests feel at home.You shall take charge of all formalities as mem is obvious choice to make certain guests feel at home.
There are cases going through a traumatic experience could make certain people more sensitive to premonitions, psychic tendencies.มันเป็นข้อสนับสนุนว่า การผ่านประสบการณ์สะเทือนใจ ทำให้คนบางคนเกิดความอ่อนไหว มีลางสังหรณ์และสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
Daddy will make certain the entire scholarship committee is right here.พ่อจ๋าจะเชิญให้กรรมการทุน ทั้งหมด นั่งตรงนี้
We have more product in the store than ever before, and you three are gonna make certain nobody steals it.เราจะมีของเข้าร้านเยอะแยะ กว่าวันอื่นๆ พวกนายสามคน ต้องคอยเฝ้าไม่ให้ใครมาขโมย
When the time is right, she's gonna make certain that she has you, that you love her.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เธอจะทำให้มั่นใจว่า เธอเอาคุณอยู่หมัดแล้ว และคุณรักเธอ
SO HE BROUGHT ALONG THE HAMMER TO MAKE CERTAIN HIS VICTIM WOULDN'T FIGHT BACK?น่าจะมีครับ ตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศของหน่วยงานรัฐ
Decides to make certain that he'll never talk.เขาจึงตัดสินใจ ทำให้ไรลีย์พูดอะไรไม่ได้อีกตลอดกาล
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง
Go and make certain they do not escape.ไปและอย่าทำให้มันหนีรอดไปได้
So you make certain we get those songs.และเธอต้องเอาเพลงพวกนั้นมา
Well, there's only one way to make certain of that.ดีล่ะ มีทางเดียวที่ฉันแน่ใจ คือ
I'm sorry, I had to make certain this wasn't a trap.ฉันขอโทษ. ฉันแค่อยากจะแน่ใจ ว่ามันไม่ใช่กับดัก

make certain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make certain
Back to top