ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make an oath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make an oath*, -make an oath-

make an oath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make an oath
Back to top