ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a wide sweep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a wide sweep*, -make a wide sweep-