ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a statement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a statement*, -make a statement-