ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a living

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a living*, -make a living-

make a living ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a living (idm.) หาเงินเลี้ยงชีพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หากิน (v.) make a living See also: earn one´s living, look for food, work for a living, seek a livelihood Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง (v.) make a living See also: earn one´s living, support oneself Syn. ทำมาหากิน, เลี้ยงชีพ
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
อาบเหงื่อต่างน้ำ (v.) make a living by the sweat of one´s brow
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm trying to make a livingฉันพยายามที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, I'm trying to make a living here. And not for Mr Blair, love him as I may.ฟังฉันพยายามที่จะทำมาหากินที่นี่ และไม่ให้นายแบลร์รักเขาเท่าที่ฉันอาจจะ
I just saw you pass by, but can you really make a living doing that?ชั้นเพิ่งเห็นนายผ่านไป ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนอย่างนายจะทำเรื่องอย่างนั้นได้?
I'm trying to make a living here, pal.ฉันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ที่นี่, ปาล
How am I supposed to make a living doing that?ฉันจะอยู่รอดด้วยการทำงานแบบนั้นได้ไง?
Honey how are you gonna make a living at that?มานุษยวิทยาหรือลูกรัก ลูกจะใช้วิชานั้นเลี้ยงท้องยังไง
I'm down there trying to fucking make a living like anyone else.ที่อยู่ตรงนั้น ก็แค่ทำมาหากินเหมือนคนอื่น
You people make a living from the dead.พวกคุณน่ะ หากินกับคนตาย
Will I really be able to make a living with this job?ผมจะทำงานนี้เลี้ยงตัวเองเหรอ
Aren't there stories when beggars make a living after meeting the daughter of a rich family?มันมีเรื่องเกี่ยวกับขอทานที่หาเงินเลี้ยงชีวิต หลังจากพบกับลูกสาวเศรษฐี ไม่ใช่หรือ?
Look, I-I make a living persuading others to join my side.ฟังนะ ผมหาเงินด้วยการ โน้มน้าวคนอื่น ให้มาอยู่ข้างเดียวกับผม
I gotta figure out some way to make a living while I'm here,ฉันเพิ่งคิดวิธีที่จะอยู่ที่นี่ได้นะ
You really think I can make a living at this woodworking?คุณคิดมั้ยว่า ผมสามารถดำรงชีพ ได้ด้วยงานช่างไม้

make a living ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, 过活 / 過活] live one's life; make a living

make a living ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生計を立てる[せいけいをたてる, seikeiwotateru] (exp,v5r) to make a living
飯が食えない[めしがくえない, meshigakuenai] (exp,adj-i) cannot make a living
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P)
立ち行く[たちいく;たちゆく, tachiiku ; tachiyuku] (v5k-s,vi) to maintain itself; to last; to make itself pay; to make a living; to keep going
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

make a living ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchī) EN: earn one's living ; make a living FR: gagner sa vie
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (komnā thamm) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone FR:
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
พอกินพอใช้ = พอกิน พอใช้[xp] (phø kin phø) EN: make a living FR:
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchī) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession FR: gagner sa vie ; exercer une profession ; pratiquer une profession
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; be employed ; be hired ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living ; take employment FR: louer ses services ; prester ; être embauché
ตัดทาง[v.] (tatthāng) EN: preclude from a chance to make a living FR:
เต้นกินรำกิน[v.] (tenkinramki) EN: make a living as a performer or dancer FR:
ทำมาหากิน[v.] (thammāhākin) EN: earn a living ; make a living ; earn a livelihood ; keep the pot boiling FR: gagner sa vie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a living
Back to top