ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maintain in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maintain in*, -maintain in-

maintain in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maintain in (phrv.) เก็บรักษา See also: คงไว้ Syn. keep in
maintain in (phrv.) สนับสนุน Syn. keep in

maintain in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maintain in
Back to top