ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maiming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maiming*, -maiming-

maiming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maiming (n.) การประทุษร้าย (ทางกฎหมาย) See also: การทำร้ายร่างกายผู้อื่น Syn. mutilating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maiming
Back to top