ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lunar eclipse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lunar eclipse*, -lunar eclipse-

lunar eclipse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lunar eclipse (n.) จันทรุปราคา Syn. eclipse
English-Thai: HOPE Dictionary
lunar eclipseจันทรคราส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทรคราส (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา, ราหูอมจันทร์
จันทรุปราคา (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส, ราหูอมจันทร์
ราหูอมจันทร์ (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา
ราหูอมจันทร์ (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seeing as how the lunar eclipse is less than two freaking nights away.อีกอย่าง เธอคงต้องรีบมากด้วย ดูจากคืนที่จะมีจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้น อีกไม่เกินสองคืนจากนี้ด้วยซ้ำ
Your nose is like a lunar eclipse.จมูกนายเหมือนจันทรุปราคา
Boyd, what do you think will happen to us on the lunar eclipse?พวกเดียวกัน... บอยด์ นายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา
It's a lunar eclipse.แต่ยังเป็นคืนที่มีจันทรุปราคาด้วย
COUNTDOWN TO LUNAR ECLIPSEมานับถอยหลังสู่จันทรคราส
And I won't need a lunar eclipse,และจันทรุปราคาก็ไม่ได้สำคัญอีกต่อไป

lunar eclipse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月蚀[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月蚀 / 月蝕] lunar eclipse; eclipse of the moon
月食[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月食] lunar eclipse; eclipse of the moon

lunar eclipse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
月食(P);月蝕[げっしょく, gesshoku] (n) lunar eclipse; (P)

lunar eclipse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จันทรคราส[n.] (janthrakhrā) EN: lunar eclipse FR: éclipse lunaire [m] ; éclipse de lune [f]
จันทรคราสบางส่วน[n. exp.] (janthrakhrā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรคราสเต็มดวง[n. exp.] (janthrakhrā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
จันทรุปราคา[n.] (janthruparā) EN: lunar éclipse FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (janthruparā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (janthruparā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
ราหูอมจันทร์[n. exp.] (Rāhū om jan) EN: lunar eclipse FR:

lunar eclipse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lunar eclipse
Back to top