ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lowest common multiple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lowest common multiple*, -lowest common multiple-

lowest common multiple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowest common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย Syn. least common multiple
English-Thai: HOPE Dictionary
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

lowest common multiple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คูณร่วมน้อย[n.] (khūnruamnøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m. FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)[n.] (tūakhūnruam) EN: least common multiple (LCM) ; lowest common multiple (LCM) FR: plus petit commun multiple (PPCM) [m]
ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย)[abv.] (khø.rø.nø. ) EN: LCM (least common multiple) ; LCM (lowest common multiple) FR: PPCM

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lowest common multiple
Back to top