ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose over*, -lose over-

lose over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lose over (phrv.) ควบคุมไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you lose over the long term, there is a reason.ถ้าคุณสูญเสียไป ในระยะยาวมีเหตุผลที่เป็น.
Barney the battery's at 8%. When this thing died, we lose override.บาร์นีย์แบตเตอรี่อยู่ที่ 8% เมื่อสิ่งนี้เสียชีวิตเราสูญเสียการควบคุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose over
Back to top