ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loosening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loosening*, -loosening-

loosening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loosening (adj.) ที่ทำให้ผ่อนคลาย Syn. relaxing Ops. confining, binding
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument

loosening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water

loosening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพรวนดิน[n. exp.] (kān phrūan ) EN: loosening soil FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loosening
Back to top