ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look up to*, -look up to-

look up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look up to (phrv.) เงยหน้ามอง See also: แหงนหน้ามอง
look up to (phrv.) เคารพ See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
look up to (phrv.) นับถือ See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everytime we fall down to the ground, we look up to the blue sky aboveทุกครั้งที่เราล้ม เราจะมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบน
Those outmodes look up to him.ไอ้พวกล้าสมัยมันหวังพึ่งแต่มันเท่านั้น
Ben shouldn't look up to me.เบนไม่ควรเอาผมเป็นแบบอย่าง
Besides, these kids look up to me. I'm a role model to them.นอกจากนั้น เด็กพวกนี้รักฉัน ฉันเป็นแบบอย่างให้พวกเขา
When the situation finally came to that, who are the people going to look up to if not Wang-jae?เมื่อสถานการณ์ เดินไปถึงตอนนั้น คนจะไปหาใครช่วยได้ นอกจากแวง-จี
I look up to you to apologize you're rightผมตามหาคุณเพื่อที่จะขอโทษ ที่คุณคิด มันถูกแล้ว
Who's she supposed to look up to now?ทีนี้ แกจะหาอะไรมาทดแทนได้ล่ะ?
These folks in the provinces look up to us. We need to be efficient.คนเหล่านี้ในต่างจังหวัดมีลักษณะขึ้นอยู่กับเรา เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ
I used to look up to you.ฉันเคยเอาแบบอย่างคุณ
It's disturbing when I think about how the kids look up to you, Ray.มันเป็นเรื่องตอนที่ฉันคึดเกี่ยวกับ พวกเด็กมองคุณอย่างไรเรย์
Girl: people look up to me.เด็กสาว: ผู้คนมองมาที่ฉัน
She used to look up to me. You know?เธอเคยดีกับฉัน นายรู้มั๊ย?

look up to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仰天[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, 仰天] to face upwards; to look up to the sky

look up to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
師と仰ぐ[しとあおぐ, shitoaogu] (v5g) to look up to (a person) as one's preceptor
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
崇まふ;崇ふ[あがまう, agamau] (v2a-s,vt) (arch) (See 崇める) to look up to; to respect
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)

look up to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look up to
Back to top