ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look away*, -look away-

look away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look away (phrv.) มองไปด้านข้าง See also: เมินไปด้านข้าง Syn. look aside
look away (phrv.) เมิน See also: ทำไม่เห็น, มองทางอื่น, หันหน้าหนี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't look anybody in the eye, but don't look away either.อย่ามองใครในตา แต่ดูไม่ออกไปทั้ง
You've seen how people just turn their carts around when we walk down the isle in the market... and how they look away at the bank.เห็นที่เค้าหลบเราเวลาเราเดินใน ตลาดใหม ใหนจะที่ธนาคารอีกล่ะ
If I turn around, will you look away again?ถ้าผมหันไป คุณจะหันไปมองทางอื่นอีกมั้ย?
It's why you tend to look away from someone you're attracted toนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึง เลี่ยงที่จะมองคนที่คุณสนใจ
I forgot how afraid I was around girls, how I was always waiting for them to laugh at me or look away embarrassed or ask me about my tall handsome brother.ข้าลืมไปเลยว่า เคยกลัวแค่ไหนตอนอยู่กับผู้หญิง ว่าข้าเคยแต่เฝ้ารอ ให้พวกนางหัวเราะใส่ หรือเมินไปด้วยความอาย
In fact, I'd appreciate it if you might look away for a moment here.อันที่จริง ผมอยากที่จะหันหนี จากสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มากกว่า
Before you bet, you look away and you breathe out very slowly, like you're trying to...ก่อนจะเดิมพัน คุณจะเบือนหน้า และหายใจออกช้าๆ
You might wanna look away for this.คุณอย่าดูเลยมันรุนแรงเกิน
But you can look away now when someone else dies, or you can help solve this.แต่คุณจะได้เห็นว่าเขาจะฆ่าใครที่นี้ หรือคุณช่วยเราแก้ไขปัญหานี้
I can't look away. He'll invade my sleep.ฉันไม่สามารถมองออกไป เขาจะบุกนอนของฉัน
You can't look away.การสร้างหนัง ก็เลยเหมือนกับ ก่ออาชญากรรม...
Watcha looking at, huh? Look away!มองอะไรกัน ห๊า มองอะไรนัก

look away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横を向く[よこをむく, yokowomuku] (exp,v5k) to look away; to turn away
目を逸らす;目をそらす[めをそらす, mewosorasu] (exp,v5s) to look away; to avert one's eyes

look away ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look away
Back to top