ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

longtime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *longtime*, -longtime-

longtime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P)

longtime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่บารมี[n.] (khūbāramī) EN: court favorite ; longtime supporter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า longtime
Back to top