ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long jump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long jump*, -long jump-

long jump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
long jump (n.) กระโดดไกล
English-Thai: HOPE Dictionary
long jumpn. กระโดดไกล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
X! Long jump in.กระโดดเข้ามาอย่างไกล

long jump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跳远[tiào yuǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 跳远 / 跳遠] long jump (athletics)

long jump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち幅跳び[たちはばとび, tachihabatobi] (n) standing long jump
助走[じょそう, josou] (n,vs) approach run (long jump)
幅跳び;幅とび;幅飛び[はばとび, habatobi] (n) long jump; broad jump
走り幅跳び[はしりはばとび, hashirihabatobi] (n) running long jump; (P)

long jump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump FR: saut en longueur [m]

long jump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weitsprung {m} [sport]long jump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long jump
Back to top