ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loiter around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loiter around*, -loiter around-

loiter around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loiter around (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่ See also: เอ้อระเหย Syn. loiter about

loiter around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loiter around
Back to top